Tiedote PHY:n syyskokouksen päätöksiin liittyen

23.12.2021

Pohjolan Hevosystävät ry:n hallitus on todennut 22.12.2021 pidetyn syyskokouksen menettelytavat osittain yhdistyslain sääntöjen vastaiseksi ja esittää tämän vuoksi asialistan kohdan 11$ tehdyn päätöksen hylkäämistä.

Suomen hallitus on säätänyt lain 375/2021 (https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210375) väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista. Yhdistyslaki (503/1989) on yksi poikkeuslain soveltamisaloista. Poikkeuslaki on voimassa 30.6.2022 saakka.

Lain 375/2021 päätöksellä Yhdistyslain 25 §:n 1 momentista ja yhdistyksen säännöistä poiketen hallituksen päätöksellä voidaan sallia, että asiamies voi edustaa yhtä tai useampaa jäsentä yhdistyksen kokouksessa. Mainitun lain 21 §:stä poiketen hallitus voi sallia, että myös valtuutettu saa valtuuttaa toisen valtuutetun käyttämään oikeuttaan valtuutettujen kokouksessa. Yhdistyksen tai valtuutettujen kokouksessa järjestettävässä äänestyksessä saman asiamiehen edustamien jäsenten tai valtuutettujen yhteenlaskettu äänimäärä on enintään kymmenesosa kokouksessa edustettujen jäsenten tai valtuutettujen yhteenlasketusta äänimäärästä, jollei yhdistyksen säännöissä toisin määrätä.

PHY:n hallitus katsoo kuitenkin, että tehty päätös loukkaa Yhdistyslain 503/1989 (https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890503) jäsenten yhdenvertaisuusperiaatetta, koska asiamiehen käytöstä ei oltu ilmoitettu kokouskutsussa. Yhdistyslain $33 mukaisesti mitätön on myös päätös, joka vähentää yhdistyksen jäsenellä sääntöjen mukaan olevaa erityistä etua yhdistyksessä taikka sisällöltään tai päätöksentekotavaltaan olennaisesti loukkaa jäsenen yhdenvertaisuutta, jollei 27 §:n 3 momentista muuta johdu. Näin ollen PHY:n hallitus esittää, että syyskokouksen asialistan hallitusjäsenten valintaa koskevan kohdan päätös mitätöidään. Hallitus pyrkii kutsumaan koolle uuden kokouksen mahdollisimman pian.

Poikkeuslaissa on säädetty myös, että Yhdistyslain 17 §:n 2 momentista ja 21 §:stä poiketen yhdistyksen hallitus voi sallia 17 §:n 2 momentissa tarkoitetun osallistumisen kokoukseen postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, vaikka tällaista menettelyä ei ole sallittu yhdistyksen säännöissä ja vaikka yhdistys ei ole hyväksynyt tätä varten mainitun lain 30 §:ssä tarkoitettua äänestys- ja vaalijärjestystä. Tämän etäosallistumisen osalta PHY:n hallitus toteaa 22.12.2021 pidetyn syyskokouksen menettelytavan vastaavan sekä poikkeuslain 375/2021 että Yhdistyslain sääntöjä ja esittää että syyskokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus pidetään voimassa.

Pohjolan Hevosystävät ry
Hallitus

Tiedotetta muokattu to 23.12.2021 klo 13:58